"Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan."

Jakob 5:16

Lidnäs Kapell


Inredningsdetaljer som altare och ljusstakar är designade av den kände konstnären och designern Erik Höglund.

Lidnäs kapell har plats för cirka 100 personer. Kapellet invigdes 1964 av dåvarande biskopen i Växjö stift David Lindquist.

Klocktornet på Lidnäs med klockan som ringer till bön.Lidnäs Gård


Vy över Lidnäs Gård.

Samlingssalen på Lidnäs Gård kan ta upp till 80 personer.

Från terassen har man vidunderlig utsikt över sjön Hindsen.Lidnäs historia


Sammanfattning av Lidnäs historia till och med 2011

Planerna på att skaffa en friluftsgård eller liknande hade funnits under flera år bland ungdomar och ledare inom Värnamo församling. Frågan blev högaktuell då makarna Anna och Rolf Andersson på Näsbyholm i augusti 1959 skänkte en tomt till församlingen. Bakgrunden till gåvan var en olyckshändelse som drabbade familjen Andersson. Den 15 oktober samma år bildades stiftelsen Värnamo Kyrkliga Ungdomsklubbs Ungdomsgård och målsättningen var att ungdomarna skulle kunna ha en plats där de kunde mötas för andlig gemenskap och uppbyggnad. En styrelse bildades med kyrkoadjunkt Harald Ekberg som ordförande.


Beslut fattades om att bygga en ungdomsgård på den tomt som omnämnts ovan. Bygget gjordes till stora delar av frivillig arbetskraft där inte minst ungdomarna var med och gjorde stora insatser. Ungdomsgården ritades av Värnamoarkitekten Anders Berglund och invigdes den 27 maj 1961 av dåvarande biskop Elis Malmeström. Flera hundra personer var med på invigningen i ett strålande väder. På lördagen var det samkväm för ett hundratal inbjudna och på söndagen fortsatte festligheterna då alla som arbetat med att få gården klar var inbjudna till samkväm. Verksamhetsberättelserna från de första åren talar om en mycket omfattande verksamhet med samlingar varje vecka. Det var ofta fullsatt i gårdens storstuga, och samlingar hölls under hela året.


1964 tillkom Lidnäs kapell, också det ritat av Anders Berglund, och detta blev ytterligare ett verktyg i arbetet på Lidnäs. Inredningsdetaljer som altare, kors och ljusstakar är ritade av Eric Höglund. När Mariakyrkan år 1977 byggdes i östra delarna av Värnamo började intresset och arbetet på Lidnäs att avta, man hade ju numera en plats helt nära att vara på, och ungdomsarbetet hade till vissa delar förändrats under tiden. När det så småningom blev aktuellt att försöka sälja Lidnäs var förutsättningarna att verksamheten i stort sett skulle kunna fortgå enligt de intentioner som fanns i slutet på 50­-talet då tomten överlämnats och stiftelsen bildats. 2006 förvärvade Pingstförsamlingen i Värnamo Lidnäs efter ett erbjudande från Värnamo församling.

Sammanfattat 13 november 2014
Willy Lindbergh

Klicka här för att läsa om bakgrunden till föreningen Böneberget Lidnäs.Uthyrning


Uthyrning av Lidnäs Gård & Kapell

Lidnäs är först och främst ett Böneberg, men det kan finnas möjlighet att hyra Lidnäs Gård & Lidnäs Kapell till exempelvis bröllop, dop eller begravningar. Det är mycket viktigt att uthyrning bara sker i den mån det är förenligt med den planerade verksamheten. All uthyrning måste även följa de villkor och etiska riktlinjer som finns.

Priser

Hyra Lidnäs Gård & Lidnäs Kapell: 1.300 kronor per dag
Hyra endast Lidnäs Kapell: 700 kronor per dag
Hyra endast Lidnäs Gård: 700 kronor per dag

Hyresvillkor och etiska regler

Föreningen Böneberget Lidnäs värderingar och grundsyn förknippas med begreppet en kristen livsstil. Det innebär att bejaka det goda och positiva i livet som kan beskrivas som medmänsklighet, värnande av egen och andras totala livsmiljö samt omsorg om svaga och utsatta människor. En sådan livsstil avvisar det som verkar kroppsligt, själsligt eller andligt nedbrytande på människan.
Det är detta som är vägledande för under vilka villkor Lidnäs lokaler får utnyttjas. Verksamheter som främjar detta har ett självklart utrymme i lokalerna. Däremot får lokalerna inte nyttjas för verksamhet som står i strid med föreningens värderingar, grundsyn eller lära. Vad detta kan gälla måste prövas i varje enskilt fall, men nedan redovisade exempel kan tjäna som vägledning vid bedömningen av olika verksamhets- och programinslags lämplighet i lokalerna.
Inslag av verksamhet som inte får förekomma i lokalerna:
Sådant som strider mot eller ifrågasätter grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, exempelvis extrema eller odemokratiska partier eller rörelser.
Inslag som diskriminerar enskilda eller grupper av religiösa, etiska, politiska eller liknande skäl.
Inslag som strider mot föreningens grundläggande värderingar vad gäller samlevnad eller sexmoral, och till exempel film- eller videovisningar som innehåller våld.
Offentliga danstillställningar.
Generellt gäller att lokalerna skall hållas heliga. Symboler, exempelvis korset i kapellet, får inte övertäckas. Vi förutsätter ett vårdat språkbruk utan svordomar eller sexuella anspelningar.

Allmänna hyresvillkor
Som hyresgäst äger du ansvar för att brand- och säkerhetsrutiner följer myndighetens krav.
Max 100 personer får vistas i Lidnäs Kapell samtidigt och max 80 personer får vistas i Lidnäs Gård samtidigt.
Hyresgästen ansvarar själv för egen livsmedelshantering.
Uthyrning i andra hand är inte tillåtet.
Bruk av tobak, alkohol eller droger är inte tillåtet i någon del av eller i direkt anslutning till fastigheten.
Vid uthyrning till slutna sällskap får ej drycker med högre alkoholhalt än lättöl eller jämförbara drycker serveras.
Vid egna arrangemang får endast helt alkoholfria drycker serveras.
Ingen kommersiell eller brottslig verksamhet får ske i lokalerna.

Hyresperiod
Hyresgästen har tillgång till lokalerna under överenskommen hyresperiod. Lokalerna skall lämnas senast kl. 24.00 på sista hyresdagen.

Avbokning
Om hyresgästen önskar avboka skall detta ske i god tid innan hyresperioden. Detta är helt kostnadsfritt. Uthyraren förbehåller sig rätten att omboka eller avboka uthyrningen om det framkommer omständigheter som gör detta nödvändigt.

Hyra
Hyresavgiften ska vara oss tillhanda senast 2 veckor efter överenskommen hyresperiod. Betalning kan ske till bankgiro 474-2755 eller swish 123 083 55 20.

Nyckel
Nyckel utlämnas efter överenskommelse. Förvara nyckeln på betryggande sätt, då en förlorad nyckel medför kostnader. Det är inte tillåtet att låna ut eller tillverka kopior av nyckeln. Hyresgästen skall omgående meddela förlust av nyckeln. Utlämnad nyckel skall återlämnas snarast efter överenskommen hyresperiod. Vid förlust av utlämnad nyckel debiteras hyresgästen för de kostnader som uppkommer.

Städning
Hyresgästen ansvarar själv för städning av lokalerna. Lokalerna skall lämnas välstädade efter användning. Ytor ska dammsugas och vid behov våttorkas efter användning. Töm kylskåp och frysskåp efter användning. Sopor skall tas omhand och slängas. Fönster och dörrar skall lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalerna. Hyresgästen hålls ekonomiskt ansvarig för kostnaden att anlita en städfirma om städningen är grovt undermålig.

Skadegörelse
Hyresgästen är under hyresperioden ansvarig för lokalerna med alla inventarier. Hyresgästen förbinder sig att omedelbart informera uthyraren om skador i lokalerna eller inventarier. Upptäcks skador eller brister måste uthyraren kontaktas omedelbart. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalerna hålls i bra och oskadat skick. Oaktsamt bruk av lokalerna eller inventarier är inte tillåtet. Skador på lokalerna eller skador/förlust av inventarier, som uppkommit under hyresperioden, debiteras hyresgästen. Det är hyresgästens ansvar att inventera att inget är skadat eller saknas.

Personliga tillhörigheter
Uthyraren ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter under hyresperioden, ej heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter hyresperioden utgång.

Förfrågan

Om det finns intresse av att hyra läser du noga igenom "Hyresvillkor och etiska regler" ovan och fyller i formuläret nedan (* markerar obligatoriska fält). Innan du skickar en förfrågan kan det vara bra att se i Kalendern om den tid som du önskar hyra är ledig. När vi fått din förfrågan återkommer vi med ett svar så snart vi kan.Böneberget Lidnäs

Näsbyholm, 331 96 Värnamo.
E-post info@lidnas.se.
Telefon 070-508 92 40.
Bankgiro 474-2755.
Swish 123 083 55 20.